REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

www.suntec.com.pl

 

I. Definicje

Przez pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

 1. SUNTEC, Administrator – SUNTEC Sp.J. z siedzibą w Warszawie al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok.132, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, pod numerem KRS 0000970876, NIP 9512541287, kapitał zakładowy: 50.000 PLN.
 2. Regulamin – niniejszy.
 3. Strona internetowa – suntec.com.pl
 4. Usługi – wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez SUNTEC na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Strony internetowej, na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Użytkownik – każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób ze Strony internetowej, w szczególności poprzez korzystanie z Usług udostępnionych przez SUNTEC.
 6. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

II. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną na Stronie internetowej, a także podstawowe zasady dotyczące przetwarzania danych.
 2. Wraz z rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej, Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Usług i opuścić Stronę internetową.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad i procedur zawartych w Regulaminie nie stanowi podstawy do składania przez niego reklamacji.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i posiadaną wiedzą.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści w jakikolwiek sposób naruszających interesy SUNTEC.
 7. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na Stronie internetowej pod adresem suntec.com.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.

 

III. Wymagania techniczne

Prawidłowe korzystanie ze Strony internetowej możliwe jest po zapewnieniu przez Użytkownika, we własnym zakresie, aktualnego oprogramowania pozwalającego przeglądać strony internetowe. Aktualne oprogramowanie zapewnia najwyższe możliwe bezpieczeństwo podczas poruszania się po Stronie internetowej. Aby prawidłowo korzystać ze Strony internetowej zalecane jest, aby spełnić następujące minimalne wymagania techniczne:

 1. Zainstalowana przeglądarka internetowa. Zalecanym typem przeglądarek są przeglądarki Evergreen Browser. Evergreen Browser jest to typ przeglądarki, która automatycznie dokonuje aktualizacji do najnowszej wersji. Pozwala użytkownikowi na korzystanie z aktualnego oprogramowania bez konieczności ręcznej aktualizacji. Przykładem takich przeglądarek są m.in. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. Zalecane wersje przeglądarek:
  • Microsoft Internet Explorer 11;
  • Microsoft Edge w wersji 12 lub nowszej;
  • Mozilla Firefox w wersji 28 lub nowszej;
  • Opera w wersji 15 lub nowszej;
  • Google Chrome w wersji 30 lub nowszej;
  • Apple Safari w wersji 7 lub nowszej
 2. Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript i plików cookies;
 3. Do wyświetlania niektórych elementów i informacji może być konieczne zainstalowanie oprogramowania: Flash Player, Quicktime, Acrobat Reader.
 4. Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 1 Mbp/s.

 

IV. Definicje

 1. SUNTEC za pośrednictwem Strony internetowej, świadczy Usługi polegające na udostępnianiu (w postaci tekstów, grafik, zdjęć, danych ) informacji, mających charakter ogólnej informacji handlowej, mającej przybliżyć Użytkownikowi działalność oraz ofertę produktową SUNTEC. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Usługi te udostępniane Użytkownikom są nieodpłatnie.

 

V. Postępowanie reklamacyjne 

 1. Użytkownik może zgłaszać pytania, opinie, uwagi oraz reklamacje związane ze świadczeniem Usług:
  • za pomocą listu poleconego, wysłanego na adres SUNTEC Sp.J. z siedzibą w Warszawie al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok.132, 02-797 Warszawa
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@suntec.com.pl
  • telefonicznie pod numerem: +48 600 204 896
 2. Reklamacje powinny zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko Użytkownika,
  • dane kontaktowe: numer telefonu i adres poczty elektronicznej,
  • opis problemu będący przedmiotem reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie najpóźniej 14 dni od daty ich otrzymania.

 

VI. Dane osobowe i polityka prywatności

Szczegółowe informacje o zbieranych przez Administratora danych osobowych oraz stosowanych plikach cookies zawiera Polityka Prywatności udostępniona na Stronie internetowej suntec.com.pl/polityka_prywatnosci, która stanowi integralną część Regulaminu.

 

VII. Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i własności przemysłowej do Strony internetowej oraz jej poszczególnych elementów są zastrzeżone.
 2. Użytkownik może korzystać ze Strony internetowej w ramach dozwolonego użytku osobistego, wyznaczonego przez przepisy prawa oraz na warunkach określonych Regulaminem. Korzystanie ze Strony internetowej nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do treści w niej zawartych.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na Stronie.
 2. Zmiany Regulaminu mogą nastąpić z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku dodania nowych funkcjonalności na Stronie internetowej lub konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do zmienionego stanu prawnego. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na Stronie internetowej.
 3. Wszelkie spory powstałe na tle korzystania ze Strony internetowej będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.